Υποβολή Προσωρινής Φορολογικής Δήλωσης για το έτος 2019

Ο Ελεγκτικός Οίκος K&F Financial Services Ltd ενημερώνει το κοινό ότι η τελευταία ημερομηνία υποβολής της προσωρινής φορολογικής δήλωσης στο Τμήμα Φορολογίας για το φορολογικό έτος 2019, είναι στις 31 Ιουλίου 2019.

Άμεσα επηρεαζόμενες είναι όλες οι εταιρείες που αναμένουν να έχουν φορολογητέο εισόδημα για το έτος 2019 καθώς και άτομα που αναμένουν να έχουν φορολογητέο εισόδημα πέραν των μισθωτών υπηρεσιών, μερισμάτων και τόκων.

Σημειώνεται ότι εταιρείες και άτομα χωρίς φορολογητέο εισόδημα εξαιρούνται της υποχρέωσης υποβολής προσωρινής φορολογικής δήλωσης.

Επίσης, η εκτιμώμενη φορολογία είναι πληρωτέα σε δύο δόσεις. Η πρώτη δόση είναι πληρωτέα στις 31 Ιουλίου 2019, ενώ η δεύτερη δόση μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2019.

Πληρωμές μέχρι τις 31 Αυγούστου 2019 γίνονται MONO ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της JCCsmart στο www.jccsmart.com.cy χρησιμοποιώντας τον κωδικό ‘0200-1η Δόση’. Αντιθέτως εκπρόθεσμες πληρωμές μπορούν να γίνουν στα κατά τόπους γραφεία του Τμήματος Φορολογίας.

Σε περίπτωση που οποιαδήποτε δόση δεν πληρωθεί μέχρι τις πιο πάνω ημερομηνίες, επιβάλλεται τόκος 2% ετησίως (τρέχον επιτόκιο) επί του οφειλόμενου φόρου.

Σημειώνεται ότι σε περιπτώσεις όπου το φορολογητέο εισόδημα που δηλώνεται στην προσωρινή φορολογική δήλωση είναι λιγότερο από το 75% του φορολογητέου εισοδήματος που προκύπτει για το έτος με το πέρας του ετήσιου ελέγχου, τότε επιβάλλεται πρόσθετο ποσό 10% στη διαφορά που προκύπτει μεταξύ του τελικού φόρου και του προσωρινού φόρου που δηλώθηκε.

Τέλος, είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι υπάρχει η δυνατότητα αναθεώρησης του αρχικού υπολογισμού φορολογητέου εισοδήματος μέσω υποβολής αναθεωρημένης δήλωσης μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2019.

Η Διοίκηση και το προσωπικό της K&F Financial Services Ltd είναι στη διάθεση σας για οτιδήποτε χρειαστείτε σχετικά με τη διευθέτηση των πιο πάνω υποχρεώσεων.