Πληρωμή τελικού φόρου Νομικών Προσώπων και Αυτοεργοδοτούμενων με ελεγμένους λογαριασμούς για το φορολογικό έτος 2018

Ο Ελεγκτικός Οίκος K&F Financial Services Ltd ενημερώνει το κοινό ότι η τελευταία ημερομηνία πληρωμής του τελικού φόρου Νομικών Προσώπων και Αυτοεργοδοτούμενων με ελεγμένους λογαριασμούς για το φορολογικό έτος 2018 είναι η 1η  Αυγούστου 2019.

Πληρωμές μέχρι τις 31 Αυγούστου 2019 γίνονται MONO ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της JCCsmart στο www.jccsmart.com.cy χρησιμοποιώντας τον κωδικό ‘0300- ΜΛ’. Εκπρόθεσμες πληρωμές μπορούν να γίνουν στα κατά τόπους γραφεία του Τμήματος Φορολογίας.

Σε περίπτωση μη έγκαιρης αποπληρωμής του οφειλόμενου φόρου επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 5% όπως επίσης και τόκος 2% ετησίως (τρέχον επιτόκιο) επί του οφειλόμενου ποσού μέχρι την ημερομηνία αποπληρωμής.

Η Διοίκηση και το προσωπικό της K&F Financial Services Ltd είναι στη διάθεση σας για οτιδήποτε χρειαστείτε σχετικά με τη διευθέτηση των πιο πάνω υποχρεώσεων.