Πληρωμή Ετήσιου Τέλους Εταιρείας για το Έτος 2019

Ο Ελεγκτικός Οίκος K&F Financial Services Ltd υπενθυμίζει για την υποχρεωτική καταβολή του ετήσιου τέλους ύψους  €350 για το έτος 2019 που αφορά εταιρείες εγγεγραμμένες στο Κυπριακό Μητρώο Εταιρειών με τελική προθεσμία πληρωμής τις 30 Ιουνίου 2019.

Η πληρωμή μπορεί να γίνει μέσω διαδικτύου, από την ιστοσελίδα της JCC στο σύνδεσμο [ https://www.jccsmart.com/e-bill/4888749 ].

Oποιαδήποτε παράλειψη πληρωμής του οφειλόμενου δια νόμου ποσού, επιφέρει χρηματικές επιβαρύνσεις. Συγκεκριμένα, σε περίπτωση μη καταβολής της εισφοράς του 2019 έως τις 30 Ιουνίου, το πληρωτέο ποσό ανέρχεται ως εξής, συμπεριλαμβανομένων των κυρώσεων που επιβάλλονται:

  • €385,00 – σε περίπτωση πληρωμής μεταξύ 01.07.2019 και 31.08.2019 (επιβάλλονται κυρώσεις ύψους 10% της εισφοράς για οποιαδήποτε καθυστέρηση μέχρι δύο μήνες)
  • €490,00 – σε περίπτωση πληρωμής μεταξύ 01.09.2019 και 30.11.2019 (επιβάλλονται κυρώσεις ύψους 40% της εισφοράς για οποιαδήποτε καθυστέρηση άνω των δύο μηνών και μέχρι πέντε μήνες)

Πέραν των πιο πάνω, σημειώνεται ότι Εταιρείες που δεν πληρώνουν το Ετήσιο Τέλος υπάρχει πιθανότητα να διαγραφούν από το Μητρώο του Εφόρου Εταιρειών.

Η Διοίκηση και το προσωπικό της K&F Financial Services Ltd είναι στη διάθεση σας για οτιδήποτε χρειαστείτε σχετικά με τη διευθέτηση των πιο πάνω υποχρεώσεων.