Παράταση προθεσμίας υποβολής φορολογικής δήλωσης εταιρείας και αυτοεργοδοτούμενου (με λογαριασμούς) για το έτος 2019 / Extension of the deadline for submission of income tax return for companies and self-employed individuals (with accounts) for the year 2019

Ο Ελεγκτικός Οίκος K&F Financial Services Ltd ενημερώνει το κοινό ότι με διάταγμα το οποίο δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 12 Μαρτίου 2021 δόθηκε παράταση στην προθεσμία υποβολής των ακόλουθων φορολογικών δηλώσεων:

  • Η ημερομηνία υποβολής της Φορολογικής Δήλωσης Εταιρείας (Έντυπο Τ.Φ.4) και Αυτοεργοδοτούμενου του οποίου ο κύκλος εργασιών υπερβαίνει τις €70.000 και έχει υποχρέωση να ετοιμάζει εξελεγμένους λογαριασμούς (‘Έντυπο Τ.Φ.1 Αυτοεργοδοτούμενου), για το έτος 2019, παρατείνεται μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 23:59.

Η Διοίκηση και το προσωπικό της K&F Financial Services Ltd είναι στη διάθεση σας για οποιεσδήποτε συμβουλές/διευκρινήσεις σχετικά με τη διευθέτηση των πιο πάνω υποχρεώσεων.

K&F Financial Services Ltd informs the public that with a decree published in the Republic’s Government Gazette on 12th March 2021, an extension was granted to the submission date of the following tax returns:

  • The submission date of the Tax Return for Companies (T.D.4) and Self-Employed Individuals with Revenue exceeding €70.000 and an obligation to prepare audited financial statements (TD.1 self-employed) for the year 2019, is extended to 30th September 2021 at 23:59.

The Management and staff of K&F Financial Services Ltd are at your disposal for any advice / clarifications regarding the fulfillment of the above obligations.