Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Αιτημάτων για Ένταξη στο Σχέδιο Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Φορολογικών Οφειλών

Ο Ελεγκτικός Οίκος K&F Financial Services Ltd ενημερώνει ότι βάσει του τροποποιητικού νόμου (Ν11(I)/2020) ο οποίος δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 14 Φεβρουαρίου 2020, έχει παραταθεί η προθεσμία για υποβολή αιτήσεων για ένταξη στο Σχέδιο Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Οφειλών μέχρι τις 30 Ιουνίου 2020.

Η επέκταση αφορά την υποβολή αιτήσεων για ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που αφορούν φορολογικά έτη μέχρι 2015 ως ακολούθως:

  1. Για όλες τις οφειλές οι οποίες αφορούν φορολογικά έτη μέχρι το 2015 και οι οποίες είναι καταχωρημένες στα μητρώα του Τμήματος Φορολογίας στις/πριν από τις 14 Φεβρουαρίου 2020, δίνεται δυνατότητα ρύθμισης με δόσεις από τις 14 Φεβρουαρίου 2020 και για περίοδο 6 μηνών (δηλαδή μέχρι 14 Αυγούστου 2020).
  2. Για οφειλές οι οποίες βεβαιώνονται από το Τμήμα Φορολογίας μετά τις 14 Φεβρουαρίου 2020 και σχετίζονται με φορολογικά έτη μέχρι το 2015, αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν μέσα σε έξι μήνες από την ημερομηνία κατά την οποία η οφειλή καθίσταται εκπρόθεσμη.
  3. Η διορία για υποβολή φορολογικών δηλώσεων που αφορούν φορολογικά έτη μέχρι το 2015 είναι μέχρι τις 30 Ιουνίου 2020 για να υπάρχει η δυνατότητα ένταξης στο σχέδιο ρύθμισης.
  4. Κατά την υποβολή της αίτησης πρέπει να έχουν υποβληθεί όλες οι φορολογικές δηλώσεις και να έχουν πληρωθεί τυχόν οφειλόμενοι φόροι, ή/και έχει γίνει διευθέτηση για πληρωμή τους για περίοδο που αφορά μετά την 31η Δεκεμβρίου 2015.

Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια μιας ρύθμισης οι φορολογούμενοι πρέπει να είναι συνεπείς αλλιώς η ρύθμιση ακυρώνεται όπου:

  1. Φορολογούμενος καθυστερεί σωρευτικά περισσότερο από πέντε δόσεις, αντί για τρεις δόσεις που ίσχυε μέχρι σήμερα,
  2. Αποτυγχάνει να υποβάλει φορολογική δήλωση ή να εξοφλήσει τρέχουσα φορολογική υποχρέωση μέσα στα χρονικά πλαίσια που καθορίζονται από τη σχετική νομοθεσία.

 

Η Διοίκηση και το προσωπικό της K&F Financial Services Ltd είναι στη διάθεση σας για οτιδήποτε χρειαστείτε σχετικά με τη διευθέτηση των πιο πάνω υποχρεώσεων.