Αλλαγές στις προθεσμίες για καταβολή του ΦΠΑ για δηλώσεις που λήγουν στις 31/12/2020 και 31/01/2021 / Changes to deadlines for the payment of VAT due for VAT returns ending 31/12/2020 and 31/1/2021

Ο Ελεγκτικός Οίκος K&F Financial Services Ltd ενημερώνει το κοινό ότι με τροποποιητικό νόμο (Νόμο N. 5(I)/2021) ο οποίος δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 9 Φεβρουαρίου 2021, ο ΦΠΑ που προκύπτει στις δηλώσεις που λήγουν στις 31/12/2020 και 31/01/2021 δύναται να καταβληθεί σε τρεις (3) ισόποσες μηνιαίες δόσεις χωρίς την επιβολή πρόσθετου φόρου και τόκων.

Συγκεκριμένα, ο οφειλόμενος ΦΠΑ που προκύπτει στις συγκεκριμένες περιόδους δύναται να καταβληθεί σε τρεις δόσεις μέχρι τις 10 Απριλίου, 10 Μαΐου και 10 Ιουνίου 2021.

Σημειώνεται ότι η πιο πάνω επιλογή είναι διαθέσιμη νοουμένου ότι οι σχετικές δηλώσεις ΦΠΑ υποβληθούν εγκαίρως.

Επίσης, η επιλογή πληρωμής με δόσεις είναι διαθέσιμη σε όλους τους φορολογούμενους των οποίων η οικονομική δραστηριότητα δεν αναφέρεται παρακάτω:

Περιγραφή Δραστηριότητας Κωδικός
1. Υπεραγορές και παντοπωλεία (με εξαίρεση τις

επαρχίες Αμμοχώστου και Πάφου) *1

47.11.1
2. Ορυχεία και Λατομεία 05. μέχρι 09.
3. Δασοκομία και Υλοτομία 02.
4. Δορυφορικές και άλλες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες 61.
5. Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος 35.
6. Παραγωγή χημικών ουσιών, προϊόντων, μετάλλων καθώς και άλλων μη μεταλλικών προϊόντων 20.

23.

25.

7. Παραγωγή φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων 21.
8. Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, μηχανημάτων καθώς και ηλεκτρονικών μηχανημάτων ιατρικής και

θεραπευτικής χρήσης

27.

28.

26.6

9. Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού 33.
10. Παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και συναφή 36.

37.

38.

39.

11. Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες,

περιλαμβανομένων των Αδειοδοτημένων Τραπεζικών Ιδρυμάτων και συναφείς δραστηριότητες

64.

65.

66.

12. Ιατροί 86.
13. Κατασκευαστικός τομέας και συναφείς με τον κατασκευαστικό τομέα επιχειρήσεις 41.

42.

43.

14. Χονδρικό εμπόριο συναφές με τον κατασκευαστικό τομέα 46.63

46.73

46.74

15. Χοντρικό εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών, καθώς και συντήρηση, κατασκευή και επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και παρεμφερείς δραστηριότητες και συναφείς επιχειρήσεις 45.
16. Εμπορικοί αντιπρόσωποι 46.11 μέχρι

46.19

17. Χοντρικό εμπόριο καπνού, αρωμάτων και καλλυντικών, επίπλων, χαλιών, ηλεκτρονικού & τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού &εξαρτημάτων, ηλεκτρικών οικιακών συσκευών, ραδιοφωνικών & τηλεοπτικών, Η/Υ, περιφερειακού εξοπλισμού Η/Υ και λογισμικού, ειδών πορσελάνης, γυαλικών και υλικών καθαρισμού και συναφείς επιχειρήσεις. 46.21

46.35

46.43

46.44

46.45

46.47

46.51

46.52

18. Μη ειδικευμένο χοντρικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού 46.39
19. Δραστηριότητες προγραμματισμού, ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφείς δραστηριότητες 62.
20. Νοσοκομειακές Δραστηριότητες 86.1
21. Γηροκομεία 87.30.1
22. Φαρμακεία 47.73.1
23. Εμπόριο ιατρικών, ορθοπεδικών ειδών και φαρμακευτικών προϊόντων 47.74
24. Λαχειοπώλες και εφημεριδοπώλες 47.99.5

47.99.6

25. Χερσαίες και πλωτές μεταφορές, αποθήκευση, ταχυδρομικές δραστηριότητες 49.

50.

52.

53.

26. Ιδιωτικές επιχειρήσεις υγείας και κλινικά εργαστήρια 86.10.2

86.21.2

86.22.1

86.23.2

86.90.1

27. Δραστηριότητες βοήθειας κατ’ οίκον και δραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών οικιακού προσωπικού 87.

97.

28. Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών και συναφείς δραστηριότητες 59.
29. Δραστηριότητες γραφείων κηδειών και συναφείς δραστηριότητες 96.03
30. Κτηνιατρικές Δραστηριότητες 75.
31. Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων, παροχής συμβουλών διαχείρισης και συναφείς δραστηριότητες 70.
32. Νομικές, λογιστικές και αρχιτεκτονικές δραστηριότητες 69.

71.

33. Καθαριστήρια (με εξαίρεση τις επαρχίες Αμμοχώστου

και Πάφου)*1

96.01
34. Πρατήρια Πώλησης Καυσίμων 47.3
35. Υπηρεσίες σε σχέση με ακίνητη ιδιοκτησία 68.
36. Δραστηριότητες παροχής προστασίας και έρευνας καθώς και δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους (με εξαίρεση τις επαρχίες

Αμμοχώστου και Πάφου)*1

80.

81.

37. Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης, μηχανημάτων και εξοπλισμού 77.

 

K&F Financial Services Ltd informs the public that with an amending law (Law N. 5 (I) / 2021) which was published in the Official Gazette of the Republic on 9 February 2021, the VAT due for vat returns ending on 31/12/2020 and 31/01/2021 can be paid in three (3) equal monthly installments without the imposition of additional tax and interest.

Specifically, the VAT liability which arises in these vat returns can be paid in three installments by 10 April, 10 May and 10 June 2021.

The above option is available provided that the relevant VAT returns are submitted on time.

Furthermore, the option of payment in installments is available to all taxpayers whose economic activity is not listed below:

Description of economic activity Code
1. Supermarkets and grocery stores with the exception of Famagusta and Paphos provinces 47.11.1
2. Mines and quarries 05. μέχρι 09.
3. Forestry and logging 02.
4. Satellite and other telecommunications services 61.
5. Electricity generation 35.
6. Production of chemicals, products, metals, as well as other non-metallic products 20.

23.

25.

7. Production of pharmaceutical products and pharmaceutical preparations 21.
8. Manufacture of electrical equipment, machinery, as well as electronic medical and therapeutic machinery 27.

28.

26.6

9. Repair and installation of machinery and equipment 33.
10. Supply of water, Waste water treatment, waste management and related activities 36.

37.

38.

39.

11. Financial services and insurance activities, including Licensed Credit Institutions and related activities 64.

65.

66.

12. Doctors 86.
13. Construction sector and related enterprises in the construction sector 41.

42.

43.

14. Wholesale trade related to the construction sector 46.63

46.73

46.74

15. Wholesale trade in motor vehicles and motorcycles, as well as maintenance, manufacture and repair of motor vehicles and similar activities and related undertakings 45.
16. Trade representatives 46.11 μέχρι

46.19

17. Wholesale trade in tobacco, perfumes and cosmetics, furniture, carpets, electronic and telecommunication equipment and accessories, electrical household appliances, radios and televisions, computers, peripheral computer equipment and software, porcelain articles, glassware and cleaning materials and related activities 46.21

46.35

46.43

46.44

46.45

46.47

46.51

46.52

18. Non-specialized wholesale trade in food, beverages and

tobacco

46.39
19. Computer programming and related activities 62.
20. Hospital activities 86.1
21. Nursing homes 87.30.1
22. Pharmacies 47.73.1
23. Trade in medical, orthopaedic and pharmaceutical products 47.74

 

24. Retailers of lottery tickets and newspapers 47.99.5

47.99.6

25. Land and water transport services, storage services, postal services 49.

50.

52.

53.

26. Private healthcare companies and clinical laboratories

 

86.10.2

86.21.2

86.22.1

86.23.2

86.90.1

27. Household assistance activities and household activities as employers of domestic staff. 87.

97.

28. Film production and related activities 59.
29. Funeral home and related activities 96.03
30. Veterinary activities 75.
31. Head office activities, management advice and related activities 70.
32. Legal accounting and architectural activities 69.

71.

33. Dry cleaners with the exception of Famagusta and Paphos provinces 96.01
34. Petrol stations 47.3
35. Services in relation to immovable property 68.
36.  

Security and research activities, as well as internal and external buildings services with the exception of Famagusta and Paphos provinces

 

80.

81.

37. Rental and lease of personal or household items, machinery and equipment 77.